Corsa 2023 release

BCT helpt u om het maximale uit uw informatie halen en wel op een efficiënte en zo aangenaam mogelijke wijze. In dat kader hebben we weer een groot aantal verbeteringen doorgevoerd in het Corsa platform.

 

Alleen met gerichte informatie in de juiste context kunnen professionals in uw organisatie de beste beslissingen nemen. Organisaties ontvangen, produceren en verwerken ieder jaar meer informatie dan voorheen. Bovendien zijn informatiebronnen steeds meer divers en neemt de hoeveelheid ongestructureerde informatie enorm toe. Door deze ontwikkelingen wordt solide informatiemanagement steeds belangrijker.

 

Klaar voor de toekomst

De Corsa 2023 release heeft als thema: Technical improvements. Het Corsa platform is gebaseerd op enkele onderliggende technologieën zoals onderandere OpenEdge, Solr en .Net.


Al deze technologieën zijn constant in ontwikkeling en bieden nieuwe mogelijkheden en verbeterde security. Daarom is het belangrijk om het Corsa platform up-to-date te houden wat betreft onderliggende technologie. Dat biedt direct voordelen bij de mogelijkheden en ontwikkeling in de functionaliteit. Daarnaast blijft de ondersteuning van nieuwe versies van Operating Systems en security geborgd.

 

In de Corsa 2023 release worden een aantal grote technische verbeteringen doorgevoerd in de gebruikte technologieën.

 

 

Highlights Corsa 2023 release

Highlights

De belangrijkste vernieuwingen en aanpassingen die onderdeel uitmaken van de Corsa 2023 release staan hieronder opgesomd:

 

Upgrade naar OpenEdge 12

De grootste verbetering in OpenEdge 12 is de toevoeging van server side joins. Hierdoor vindt het opvragen van gegevens uit meerdere tabellen op de database server plaats en niet op de Appserver of werkplek.

 

Functioneel betekent dit een performanceverbetering bij het ophalen van gegevens uit de database, vooral als het gaat om grote hoeveelheden gegevens. Er gaan veel minder gegevens over het netwerk en de processor van de client (Appserver of werkplek) wordt veel minder belast.

 

Daarnaast zijn er diverse verbeteringen op het gebied van Security, waaronder het gebruik van de laatste openssl library, cryptography updates en Spring Security framework updates.

 

 

Upgrade naar Solr 9 - Optimalisatie Applicaion Search

Naast de upgrade naar Solr 9 hebben we een optimalisatie doorgevoerd voor Application Search. Dat levert de volgende voordelen op:

 

 • De database is een stuk kleiner door een aanpassing in de opslag
 • Door gebruik te maken van de opschoonmogelijkheden zal de database minder hard groeien
 • Het is met Solr 9 mogelijk om partiële updates door te voeren. Als er velden toegevoegd worden aan de gegevens die geïndexeerd moeten worden hoeven alleen die gegevens geïndexeerd te worden (dus geen volledige indexering van de registratie maar een partiële). Dat gaat nu veel sneller
 • Na de overgang naar Solr 9 kan bij overgang naar een volgende release van Solr met een export en import gewerkt worden; er is dan geen herindexering meer nodig. De export en import is vele malen sneller dan een herindexering
 • Bij de herindexering kan van nieuw naar oud geïndexeerd worden. De meest recente (en meest gebruikte) registraties zijn daarmee snel terug te vinden; de oudere registraties volgen later
 • Naast de security verbeteringen in Solr 9 hebben we zelf ook een aantal verbeteringen doorgevoerd: Solr draait nu altijd via HTTPS en de authenticatie is op een hoger niveau ingesteld voor Solr 9
 • Met de overgang naar Solr 9 borgen we de ondersteuning voor de toekomstige Corsa releases

 

Application Search is door deze upgrade en optimalisatie sneller en veiliger in gebruik.

 


UI/UX vernieuwingen

Met de verdergaande digitalisering van de maatschappij zien we de gebruikerseisen veranderen. We zien een nieuwe gebruiker ontstaan die andere eisen stelt. Zo vraagt de gebruiker een voor haar/zijn werk toegespitste werkomgeving met een aantrekkelijke gebruikers interface. In de toegesneden omgeving ziet de gebruiker direct de relevante informatie en de meest gebruikte functies: een gepersonaliseerde omgeving toegesneden op de gebruiker.


Aantrekkelijke user interface

De nieuwe web interface van Corsa heeft een nieuwe, frisse look-and-feel gekregen met een moderne opzet.

 

Look-and-feel

Er is een moderne, prettige en toegankelijke look-and-feel gerealiseerd. De kleurstelling, lettertypen, iconen, graphics en styling van de diverse gebruikte elementen zijn aangepast. Al deze zaken zijn nauwgezet vastgesteld voor een optimale look-and-feel.

 

Hoofdmenu en navigatie

Het hoofdmenu is verplaatst naar de bovenkant.  De meest gebruikte functies zijn in het hoofdmenu geplaatst en van daaruit direct toegankelijk. Via het hoofdmenu kan ook heel makkelijk genavigeerd worden tussen de meest gebruikte functies.  .


Personalisatie

Het beginscherm van Corsa is flink aangepast: er wordt gestart met een dashboard. Het dashboard is opgebouwd met widgets waarin voor de gebruiker relevante informatie direct wordt getoond. In een widget kan bijvoorbeeld een diagram getoond worden over afhandeling, of de recent geopende items, vastgemaakte items of een overzicht van de werkvoorraad.


In de Corsa 2023 release zijn de volgende widgets beschikbaar:

 

 • Aan de slag met Corsa
 • Werkvoorraad
 • Recent geopend
 • Vastgemaakt
 • Openstaand
 • Uitgecheckte documenten
 • Prullenbak
 • Kopiehouder

 

In latere fasen zullen meer widgets ter beschikking komen.

 

Widgets

De gebruiker heeft de mogelijkheid om te bepalen welke widgets op welke positie

op zijn of haar dashboard staan en kan zo dus zelf bepalen welke informatie direct getoond wordt op het dashboard.

 

Snelle acties

Daarnaast wordt het concept “Snelle acties” toegevoegd. Snelle acties zijn beschikbaar onder een icoon dat altijd zichtbaar is in de applicatie. Snelle acties kunnen diverse gepersonaliseerde functies zijn, voorbeelden:

 

 • Starten van een bestelproces
 • Registreren van een bestuurlijk voorstel

 

Per gebruiker kan geconfigureerd worden welke Snelle acties beschikbaar zijn.

 

Werkvoorraad

Er is één werkvoorraad waarin alle taken opgenomen zijn: alles overzichtelijk bij elkaar. Zowel document- als procestaken en de taken via alle rollen zijn hier terug te vinden.

 

Er zijn uitgebreide filtermogelijkheden om in te zoomen op een specifiek deel van de werkvoorraad. Via de filters worden bijvoorbeeld alleen de documenttaken getoond, of alleen de taken in rappel of de taken van een specifieke rol.

 

Mappen

De mappen functionaliteit is eenvoudig en snel toegankelijk via het hoofdmenu. Ook hier zijn diverse usability verbeteringen doorgevoerd:

 

 • De mappenstructuur wordt aan de linkerkant getoond, de inhoud van de map aan de rechterkant
 • De mappenstructuur is continu in beeld waardoor overzicht gehouden wordt
 • Via de mappenstructuur kan direct genavigeerd worden
 • Middels het kruimelpad kan eenvoudig teruggesprongen worden in de structuur
 • Het resultaat wordt als standaard tegels getoond met de bijbehorende functionaliteit
 • Uiteraard kunnen bevoegdheden ingericht worden en notificaties ingesteld worden

 


Functionele verbeteringen

In het afgelopen jaar zijn er verschillende functionele verbeteringen doorgevoerd binnen het Corsa platform die nu onderdeel zijn van de Corsa 2023 release.

 

Anonimiseren

Voor het anonimiseren van documenten is een integratie met het DataMask platform gerealiseerd. Vanuit Corsa kunnen documenten direct ter anonimisering aangeboden worden. Na afronding van het daadwerkelijk anonimiseren van het document met Datamask wordt het geanonimiseerde bestand automatisch in Corsa vastgelegd. Dit gebeurt als een aparte rendition.

 

Collectief aanbieden ter anonimiseren

Naast het enkelvoudig aanbieden ter anonimisering is het ook mogelijk om meerdere documenten tegelijkertijd door te zetten naar het DataMask platform. Hierdoor kan er binnen DataMask ook ‘batch’ gewijs geanonimiseerd worden; alle aanpassingen kunnen dan over de gehele batch in één keer doorgevoerd worden.

 

Verbeterde integratie ValidSign

ValidSign kent de optie om bij een ondertekenverzoek een SMS controle toe te voegen als extra authenticatie. Dit hebben we ook vanuit Corsa beschikbaar gemaakt. Per ondertekenaar kan aangegeven worden of SMS controle noodzakelijk is. Voor een ondertekenaar waarvoor SMS controle geldt dient dan het mobiele nummer ingegeven te worden. Als het mobiele nummer wordt mee gegeven vindt er automatisch SMS controle plaats.


Daarnaast krijgt een gebruiker die een ondertekenverzoek voor zichzelf aanmaakt nu ook een e-mail toegezonden van waaruit de ondertekening gedaan kan worden.

 

Microsoft 365 integratie uitgebreid met Outlook

Micorsoft 365 is met een gestage opmars bezig. Steeds meer organisaties gaan dit gebruiken. In de Corsa 2022 release is de integratie met Microsoft 365 voor Word toegevoegd: vanuit Word kan vanuit de Microsoft 365 online omgeving direct een bestand in Corsa opgeslagen worden.


De Microsoft 365 online integratie is nu uitgebreid met Outlook: vanuit Outlook kan in de Microsoft 365 online omgeving direct een e-mail in Corsa opgeslagen worden. Plaatsonafhankelijk werken wordt hiermee heel eenvoudig.

 

Binnen Microsoft 365 online wordt hiertoe de Corsa web add-in toegevoegd.
Een groot voordeel is dat hiervoor geen lokale installatie meer nodig is. De web add-in moet alleen beschikbaar gemaakt worden in de Microsoft 365 online omgeving; daartoe zijn er verschillende mogelijkheden.


De web add-in voor Word en Outlook kan ook gebruikt worden in de lokale installatie van Microsoft 365. Daarvoor is ook geen lokale installatie van een Office add-in meer nodig.

 

Ondersteuning Office 2021

Naast het Microsoft 365 abonnement brengt Microsoft - voor klanten die geen Microsoft 365 abonnement hebben - nieuwe releases uit van het Office pakket. De laatste release is Office 2021, die eind 2021 is uitgebracht. De Corsa 2023 release ondersteund ook deze Office versie. De Office add-in kan nu ook gebruikt worden voor deze integratie.

 

Next level Integratie NotuBiz Politiek Portaal

De integratie Corsa – NotuBiz wordt sterk verbeterd. Aan Corsa zijn de verbeteringen reeds beschikbaar in deze release. De aanpassingen aan NotiBuz zijde zal vanaf januari 2023 beschikbaar zijn.

 

Corsa als initiator

De integratie gaat nog steeds uit van Corsa als initiërende applicatie voor het publiceren van vergaderitems binnen NotuBiz Politiek Portaal:

 

 • In Corsa wordt de vergadering vorm gegeven
 • Agendapunten en bijhorende documenten worden vanuit de bestuurlijke processen gekoppeld aan een vergadering
 • Op het moment dat een vergadering compleet is wordt richting NotuBiz een trigger gestuurd (naar een REST API) dat publicatie kan plaats vinden. Vervolgens gaat NotuBiz de vergadergegevens ophalen (ook op basis van REST API’s)
 • Daarnaast kunnen nu ook latere wijzigingen gepubliceerd worden. Ook dit wordt getriggerd vanuit Corsa. NotuBiz Politiek Portaal ziet dat de vergadering al eerder gepubliceerd is en zal alleen de wijzigingen ophalen.

 


Naamgeving - Labeling

Met de lancering van de nieuwe userinterface voeren we ook een aantal naamsveranderingen door.

 

Web interface: Corsa (voorheen MyCorsa NxT)

Met de Corsa 2022 release zijn nu alle functionaliteiten die door eindgebruikers gebruikt worden via één web interface te gebruiken.
Omdat de web interface (voorheen MyCorsa NxT) de meest gebruikte interface is hernoemen we deze naar Corsa, de bij onze klanten bekendste naam.

 

Corsa Beheer (voorheen Corsa client)

Omdat we een duidelijk onderscheid willen tussen de gebruikersinterface en de beheer interface hernoemen we de Corsa full client naar Corsa Beheer.
Corsa Beheer is de applicatie voor applicatiebeheerders. Hierin wordt met name het definiëren van variabele vensters gedaan als ook de procedure.

 

Labels / iconen

Als laatste hebben we heel goed gekeken naar labels en iconen die binnen de applicatie gebruikt worden. Een aantal labels hebben we aangepast naar eigentijdse benamingen om beter aan te sluiten bij de belevingswereld van gebruikers. Hetzelfde hebben we gedaan voor de iconen voor de verschillende objecttypes.
Onder andere de volgende wijzigingen zijn gedaan:

 

 • Case en Zaak zijn hernoemd naar Proces
 • Vastgoed is hernoemd naar Objecten
 • Gerelateerde personen en organisaties bij een Document, Dossier of Case zijn hernoemd naar Betrokkenen

 

Meer weten?

Stel u vraag via het formulier op deze pagina. U kunt ook het webinar over de Corsa 2023 release bekijken waarin we uitgebreid ingaan op de nieuwe functionaliteit in deze release.