Veiligheidsregio Zeeland, het orgaan voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland, heeft onlangs de implementatie van het Document Management Systeem Corsa succesvol afgerond. De organisatie staat aan de vooravond van een grote reorganisatie, waarbij de twaalf gemeentelijke brandweerkorpsen in Zeeland officieel onderdeel worden van de veiligheidsregio. De organisatie wordt daarmee aanzienlijk groter en complexer.

De Veiligheidsregio Zeeland, opgericht in 2006, is een organisatie die verantwoor­delijk is voor de activiteiten van de brand­weerzorg, de Geneeskundige Hulpverle­ningsorganisatie in de Regio (GHOR), de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ) en de rampenbestrijding- en crisisbe­heersingsteams. “Een organisatie waar sa­menwerken en informatie-uitwisseling zeer belangrijk is”, vertelt Troost. “We werken bijvoorbeeld nauw samen met de dertien Zeeuwse gemeenten, politie, provincie en waterschappen. Daarnaast zijn er gezamen­lijke initiatieven en is er regelmatig overleg met onder andere Rijkswaterstaat, Defen­sie, zorginstellingen en vele andere part­ners.” In 2010 werd een reorganisatietraject gestart, waarmee de basis werd gelegd voor één integrale organisatie voor veiligheid in Zeeland. Een belangrijk onderdeel van de regionalisering is het samenvoegen van de twaalf gemeentelijke brandweerkorpsen in de veiligheidsregio. Door het bundelen van krachten kan de organisatie op het terrein van risicobeheersing en specialisatie van taken veel daadkrachtiger en efficiënter optreden.

Complexe organisatie

De integratie van alle lokale brandweer­medewerkers heeft een grote invloed op de organisatiestructuur van de veiligheidsregio. Troost: “Met de komst van de brandweer­korpsen groeit de organisatie van 50 naar ongeveer 250 medewerkers en daarnaast zijn we verantwoordelijk voor de ongeveer 1.200 vrijwillige brandweerlieden. Dat betekent niet alleen nieuwe collega’s, maar ook andere aansturing, overlegstructuren en systemen. De organisatie krijgt dus een behoorlijk com­plex karakter en ik verwacht het tienvoudige aan informatie en documenten. Dat kan een behoorlijke extra kostenpost opleveren als je daar niet efficiënt mee omgaat. Terwijl be­zuinigen en voorzichtig omgaan met gemeen­telijke subsidies juist in deze tijd belangrijk zijn. Daarom vonden we het noodzakelijk om de poststromen en interne werkprocessen kritisch onder de loep te nemen.”

Download deze case

Casestudy-VRZ-Corsa-verbetert-effientieWilt u de gehele case lezen? Download dan deze case in pdf formaat.